นางอรวรรณ อนุจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ของนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
            นครศรีธรรมราช เขต 4
ชื่อผู้ประเมิน อรวรรณ  อนุจันทร์
ปีการประเมิน : ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
              การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยใช้รูปแบบ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินบริบท (Context  Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของสถานศึกษา  ความสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input  Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความชัดเจนของงบประมาณ  ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงาน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน การประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วม การจัดทำปฏิทินการดำเนินการชัดเจน การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด การจัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล การทำงานเป็นทีม การบันทึกผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผล การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินผลผลิต (Product  Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13  ครูและผู้บริหาร จำนวน 52 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 311 คน และนักเรียน จำนวน 311 คน  การประเมินครั้งนี้ใช้ผู้ประเมินโครงการทั้งหมด 692 คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน     8 ฉบับ
         การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินสรุปดังนี้
                 1. การประเมินบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความเป็นไปได้ของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
          2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด และผลการประเมินรายด้าน พบว่าด้านความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
          3.  ผลการประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัด และผลการประเมินรายข้อ พบว่าด้านการทำงานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
           4.  ผลการประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 12 ตัวชี้วัด และผลการประเมินรายด้าน พบว่าด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้าน ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

สรุปสาระสำคัญใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
2. พรบ.จัดซือจัดจ้าง มีทั้งหมด 15 หมวด 132 มาตรา
 • มาตรา 1-5 นิยาม
 • มาตรา 6-15 หมวด 1 บททั่วไป
 • มาตรา 16 - 19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
 • มาตรา 20-45  หมวด 3 คณะกรรมการ
 • มาตรา 46-50  หมวด 4 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • มาตรา 54-68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 69-78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา
 • มาตรา 79-92  หมวด 8 วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
 • มาตรา 93-99 หมวด 9 การทำสัญญา
 • มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 • มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการ
 • มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน และการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
 • มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
 • มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุธรณ์
 • มาตรา 120-121 หมวด 15 บทกำหนดโทษ
 • มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล
3. หน่วยงานของรัฐ
 • ราชการส่วนกลาง
 • ราชการส่วนภูมิภาค
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 • องค์การมหาชน
 • องค์กรอิสระ
 • องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาล
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา
 • หน่วยงานอิสระของรัฐ
 • หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 4. วิธีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 
4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
        4.2 วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
        4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
5. แบบสัญญา
 • เต็มรูป
 • ลดรูป
 • ไม่มีแบบรูป
6. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ
 • ระยะที่ 1  วางแผน/จัดทำโครงการและการของบประมาณ
 • ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระยะที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระยะที่ 4 การบริหารสัญญา
 • ระยะที่ 5 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุที่มา...http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF