นางอรวรรณ อนุจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ  นางอรวรรณ  อนุจันทร์
ชื่อเล่น นุ้ย
วันเกิด  18  เมษายน  2519
การศึกษา 
   - พ.ศ. 2532  ประถมศึกษา
     โรงเรียนวัดกลาง    
   - พ.ศ. 2535  มัธยมศึกษาตอนต้น 
     โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
   - พ.ศ. 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
   - พ.ศ. 2542  ปริญญาตรี   (ศศ.บ)
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - พ.ศ. 2547  ปริญญาโท  (ศษ.ม) 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน
   - พ.ศ. 2542  บรรจุเข้ารับราชการ 
     โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
      อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
ที่ทำงานปัจจุบัน
   - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
      อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
วิชาที่สอน
   - วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
    - สุขศึกษา ป.4-ป.6
คติในการทำงาน
  - คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
    มากกว่าส่วนตน
  -ไม่มีอะไรที่ยากเกินไป หากเราคิดว่าทำได้
    เราก็จะทำได้
ที่อยู่ปัจจุบัน
- 34 ม.3 ต.ฉลอง อ.สิชล
  จ.นครศรีธรรมราช 80120